Analiza kultury organizacyjnej – kwestionariusz OCAI

Po co badać kulturę organizacyjną?

 • Kultura organizacyjna sama w sobie nie jest widoczna. Tylko jej zbadanie pozwoli na odkrycie i nazwanie tego, co ją tworzy.
 • To jak pracownicy postrzegają organizację, jej wnętrze i otoczenie, jakimi wartościami i przekonaniami się kierują, wprost warunkuje efektywność całej firmy.
 • Oczekiwania i cele biznesowe firmy mogą nie być realizowane przez pracowników właśnie dlatego, że kultura organizacyjna nie wspiera tych dążeń.
 • W badaniu posługujemy się dostosowanym do polskich warunków kwestionariuszem OCAI, który z powodzeniem został już wykorzystany w blisko 10.000 badań na świecie.
 • Wyrazem kultury są zachowania i postawy pracowników. Trzeba zrozumieć przyczyny takiego postępowania.

Dlaczego warto badać kulturę organizacyjną?

 • Dzięki temu dowiesz się, czy cele, misja wizja firmy jest bliska pracownikom i czy chcą ją realizować.
 • Konstrukcja badania pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jakich kierunkach i obszarach powinny zostać podjęte działania, aby zachowania i postawy pracowników wspierały cele i strategię firmy.
 • Dowiesz się, jaki typ kultury panuje obecnie w organizacji, a jaki powinien.
 • Sprawdzisz, czy obecne zachowania i przekonania pracowniów wspierają, czy obniżają efektywne działania organizacji.
 • Poznasz rekomendacje dotyczące: typów i umiejętności liderów, kluczowych wartości oraz strategii koniecznych działań, aby zmienić lub wzmacniać zachowania i przekonania pracowników.


Jakie założenia są podstawą badania?

Kulturę organizacyjną definiujemy jako „Wartości, normy i przekonania powszechnie akceptowane w organizacji i stanowiące spójny system”.

Badanie oparte jest na koncepcji Camerona i Quinna, która wyróżnia cztery podstawowe typy kultur, zdefiniowane poprzez dwa wymiary: „orientacja do wewnątrz vs orientacja na zewnątrz” oraz „elastyczność vs stabilność”:

 • kultura klanu, 
 • kultura hierarchii, 
 • kultura zorientowana na rynek, 
 • kultura adhokracji.
Każdą z kultur cechują inne zachowania, postawy nastawienie pracowników, co implikuje określony ich wpływ na to, co dana organizacja może osiągnąć.
Skuteczna zmiana organizacyjna polega na zmianie sposobu, w jaki "robimy tutaj rzeczy". Organizacje nie zmienią się, jeśli ludzie nie zmienią niektórych kluczowych zachowań. Chodzi o to, aby nie pozostawać tylko przy tym, co ludzie cenią i robią "teraz". Trzeba stworzyć warunki, aby organizacja ewoluowała w stronę preferowanej kultury z wybranymi nowymi przekonaniami i zachowaniami.

Co z tego będzie wynikać?

Dane pozyskane w procesie badania, umożliwiają scharakteryzowanie kultury organizacji w nawiązaniu do czterech podstawowych jej przejawów. Skupiają się na podstawowych założeniach (dominujące cechy, spoiwo organizacji), wzorcach interakcji (przywództwo, zarządzanie pracownikami) oraz kierunku, w jakim zmierza organizacja (na co kładzie nacisk w strategii, jakie przyjęto kryteria sukcesu), co pozwala określić podstawowe cechy kultury. 

Niezależnie od zdefiniowania kultury organizacyjnej, wyniki badania dostarczają danych pozwalających na świadome jej kształtowanie. Ich analiza umożliwia określenie takich parametrów, jak:

 • typologia zachowań menedżerskich,
 • wartości, którymi  kierują się pracownicy faktycznie, a nie deklaratywnie,
 • elementy i zachowania, które wpływają na efektywność podejmowanych działań,
 • cechy strategii działań koniecznych do podjęcia dla podniesienia jakości funkcjonowania organizacji zarówno w wymiarze kulturowym jak i operacyjnym.


Jak przeprowadzane jest badanie?

Badanie realizujemy anonimowo.  Może ono być przeprowadzone zdalnie (wymagany dostęp do sieci internetowej) lub w oparciu o metodę kwestionariuszową (papier-ołówek).

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok. 15 minut i nie wymaga wiedzy specjalistycznej. Oprócz pytań kwestionariusz zawiera metryczkę, dzięki której możliwe jest dokonanie analiz krzyżowych.
Służymy również pomocą w przyprowadzeniu kampanii informacyjnej wśród pracowników przed rozpoczęciem badania.

Co jeszcze może się przydać?

Wyniki badania OCAI są prezentowane zarówno w formie raportu jak i spotkania bezpośredniego, podczas którego omawiamy ze Zleceniodawcą zarówno wyniki, jak i rekomendacje działań. Zachecamy również, aby badanie uzupełnić warsztatem strategicznym oraz badaniem efektywności organizacji. Taki konglomerat, może bowiem stanowić doskonałą podstawę do zweryfikowania ewentualnych planów i harmonogramów działań zmierzających do podniesienia efektywności pracowników i organizacji firmy zarówno w aspekcie budowania kultury organizacyjnej jak i działań operacyjnych.

Jeśli chcecie Państwo zrozumieć, jak postrzegana jest obecna kultura organizacyjna firmy, a jaka powinna być - zapraszamy do skorzystania z możliwości realizacji badania.

Więcej na temat OCAI również - Tutaj


 

Chcesz zamówić badanie?


Masz pytania? Po prostu napisz do nas!